Pályázati felhívás igazgatói (intézményvezető) beosztásának ellátására

A Nyitott Ajtó Baptista Központ  
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola, Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Szakiskola és Kollégium

igazgatói

 (intézményvezető)  

beosztásának ellátására.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

 

A vezetői megbízás időtartama: 5 év. 

 

A munkavégzés helye: Nyitott Ajtó Baptista Szakképző,

3530 Miskolc Meggyesalja u. 26.

                                           

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a többcélú szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden a többcélú szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben.

Munkabér: 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul. 

Pályázati feltételek:

 • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a

szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:

  • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében
   • legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
  • intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
  • oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
 • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények, továbbá ne álljon állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok hitelesített másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
 • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lipták-Czakó Ildikó, szakmai igazgató nyújt, a a +36203263086-os telefonszámon, illetve a baptistaiskola.tanugy@gmail.com e-mail címen).

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a baptistaiskola.tanugy@gmail.com e-mail címre megküldeni.  

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el