Menü Bezárás

EFOP 3.3.7-17

EFOP-3.3.7-17-2017-00054- Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

A kedvezményezett neve:  Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda, Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium

A projekt címe:   „Ezer mérföldes utazás” a Nyitott Ajtó Baptista Iskolában

Szerződött támogatás összege: 69.888.730.-Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt bemutatása:

 Informális és nem formális tanulási lehetőségek az intézményekben 

1. „Gazdálkodj okosan” címmel – alap és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése érdekében – vállalkozói készségek fejlesztése, továbbá „Mindent érteni akarok” címmel anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia erősítése, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak megvalósítására.

Gazdálkodj okosan! – vállalkozói kompetenciák fejlesztése – vetélkedők szervezése iskolán belül, és a fejlesztésbe bevont tagintézmény tanulóival

Vállalkozói kompetencia – Gazdasági és pénzügyi nevelés

A vállalkozói kompetencia része a változáshoz való pozitív viszonyulás, az egyén saját (pozitív és negatív) cselekedetei iránti felelősség vállalása, a célok kitűzése és megvalósítása, valamint a sikerorientáltság. A tervezés, szervezés, elemzés, kommunikáció, cselekvés, eredményekről való beszámolás, értékelés és dokumentáció készségei. Projektek kidolgozásához és végrehajtásához szükséges készségek. Az együttműködésre épülő, rugalmas csapatmunka. A személyes erősségek és gyengeségek felismerése. Az események elébe menő cselekvés és a változásokra való pozitív reagálás. A kockázatok felmérése és kellő időpontban és módon történő vállalása.

„Mindent érteni akarok!” – szövegértés, szövegalkotás az élménypedagógia eszközeinek és módszertanának segítségével az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése érdekében.

Az anyanyelvi kommunikáció

Különféle szövegek olvasása és megértése a különböző céloknak (információszerzés, tanulás vagy szórakozás) és szövegtípusoknak megfelelő olvasási stratégiák alkalmazásával. Különböző típusú és különféle célokat szolgáló írott szövegek alkotása. Írásbeli információk, adatok és fogalmak keresése, gyűjtése és feldolgozása a tanulás során, a tudás szisztematikus rendszerezése. A fontos információk kiszűrése a szövegértés, beszéd, olvasás és írás során. Komplex szövegek (előadások, beszélgetések, utasítások, interjúk, viták) alkotásához, előadásához vagy megértéséhez használt segédeszközök (pl. jegyzetek, vázlatok, térképek) alkalmazása.

2. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése céljából „Lehetőségek birodalma” címmel szabaduló szoba kerettel informális tanulási alkalmak megteremtése. Továbbá „Gondolkodom, tehát vagyok” címmel táblajáték tematika elkészítése.

A „Lehetőségek Birodalma” – szabaduló szoba a problémamegoldó gondolkodás és kreatív készségek fejlesztése. Az általa biztosított informális tanulás szolgáltatását igénybe veszik a fejlesztő munkában részt vevő tagintézmény tanárai, tanulói. Az előbb felsoroltak közül három program kiemelt célja a matematikai kompetencia készségek fejlesztése a mindennapi életben felmerülő problémák megközelítése és megoldása során. A kritikai gondolkodásra való hajlam; különböző matematikai állítások (pl. állítás és feltevés) megkülönböztetése; matematikai bizonyítások megértése, fogalmak alkalmazási körének és korlátainak a felismerése. Segédeszközök és egyéb eszközök, köztük informatikai eszközök használata. A logikus gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése.

„Gondolkodom, tehát vagyok” – táblajátékkal a problémamegoldó gondolkodás és kreatív készségek fejlesztéséhez – vetélkedők szervezése iskolán belül, és a fejlesztésbe bevont tagintézmény tanulóival.

Az előbb felsoroltak közül három program kiemelt célja a matematikai kompetencia készségek fejlesztése a mindennapi életben felmerülő problémák megközelítése és megoldása során. A kritikai gondolkodásra való hajlam; különböző matematikai állítások (pl. állítás és feltevés) megkülönböztetése; matematikai bizonyítások megértése, fogalmak alkalmazási körének és korlátainak a felismerése. Segédeszközök és egyéb eszközök, köztük informatikai eszközök használata. A logikus gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése.

3. Művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából – biblioterápia „A gyógyító mese”

                – drámapedagógia „Együtt sírunk, együtt nevetünk”

 „Együtt sírunk, együtt nevetünk” – drámapedagógia eszközeivel készített tematika, tartalom és módszertan kidolgozása a konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából;

„ A mese gyógyító ereje” – a biblioterápia módszereit és eszköztárát használja a konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából.

Cél: tanulók iskolai sikeressége, egyéni és társas kompetenciáik fejlődése, erősödik a szülőkkel való
kapcsolat, motiváció javulása, integráció erősítése

A projekt tervezett befejezési dátuma : 2020.11.29.

Projekt azonosító száma:  EFOP-3.3.7-17-2017-00054